Tags


title unknown

title unknown

title unknown

title unknown

Braiding Her Hair

Braiding Her Hair

Gypsy Shawl

Gypsy Shawl

Light And Shade

Light And Shade

title unknown

title unknown

On The Stairway

On The Stairway

Mother And Child

Mother And Child

title unknown

title unknown

Nude At Water's Edge

Nude At Water’s Edge

In The Open Air

In The Open Air

Guitar Player

Guitar Player

Asleep In The Hammock

Asleep In The Hammock

title unknown

title unknown

Mrs K And Daughter

Mrs K And Daughter

Pensive Gaze

Pensive Gaze

title unknown

title unknown

Quiet Sunlight

Quiet Sunlight

Morning Light

Morning Light

Green Silk

Green Silk

Poetry

Poetry

The Reading Woman

The Reading Woman

Anna

Anna

Velvet Robe

Velvet Robe

Mother And Child

Mother And Child

A Pause From The Music

A Pause From The Music

Caladium

Caladium

title unknown

title unknown

Gypsy

Gypsy

Oranges

Oranges

© Miriam Briks